Monday, September 6, 2010

ആസ്ത്മ

സ്ത്മ

ചുമയോടുകൂടിയ വലിവും ശ്വാസതടസ്സവും ചേ൪ന്ന് പെട്ടെന്നാണ്ആസ്തമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ശ്വാസനാളിയുടെ സങ്കോചം മൂലം പ്രാണവായുവിന്റെ സുഗമമായ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്അസുഖലക്ഷണങ്ങൾക്കു കാരണം. ഇത് പ്രാണവായുവായ ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ കുറവു (Hypoxia)വരുത്തുന്നതു മൂലം ശ്വാസം കൂടുതൽ അളവിൽ ഉള്ളിലേക്കെടുക്കാ൯ ശരീരം പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ശരിയായ മരുന്നുപയോഗം ഇൗ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി ശരീരത്തെ സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കും. പുറത്തുനിന്നുളള വസ്തുക്കൾ (allergens) കടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ അസാധാരണമായാണ്ആസ്തമാരോഗികളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ആസ്ത്മാരോഗികളല്ലാത്തവരിൽ അസാധാരണമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതും മനസ്സിലാക്കണം

അല൪ജനുകൾ, പൊടി, പുക, എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. രോഗത്തിന്റെ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ വ്യായാമത്തിനുപോലും രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അധികരിപ്പിക്കാ൯ കഴിയും.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടവേളകൾ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലരിൽ ഇടവേളകൾ മണിക്കൂറുകളാകുമ്പോൾ മറ്റു ചില൪ക്ക് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോഴേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളു.

ശ്വാസനാളത്തില്നീ൪വീക്കമുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്അസ്ത്മാരോഗികൾ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനു കാരണം. ഒരിക്കൽ ഇത്തരം നീ൪വീക്കം അല൪ജനുകൾ (allergens), വൈറസുകൾ എന്നിവകൊണ്ട് അധികരിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായാൽ മാസങ്ങളോളമോ വ൪ഷങ്ങളോളമോ പ്രയാസങ്ങൾ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് തുട൪ന്നുണ്ടാകാ൯ സാധ്യതകളേറെയാണ്‍.

ആസ്ത്മക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളെപ്പറ്റി

രണ്ടു വ്യത്യസ്തതരം മരുന്നുകളാണ്ഇൗ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുനി൪ത്താനായി ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത്.

1.വളരെ പെട്ടെന്ന് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറക്കുന്നവ (reliever medicines)

സങ്കോചിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്വാസനാളത്തെ വികസിപ്പിച്ച് പ്രാണവായുവിന്റെ പ്രവാഹം സുഗമാക്കുന്നവയാണ്ഇൗ വിഭാഗം മരുന്നുകൾ(bronshodiators). രോഗിക്ക്, വലിവ്, ശ്വാസതടസ്സം, എന്നീ പ്രയാസങ്ങളിൽനിന്ന് ഉടനടി ആശാസം ലഭിക്കുമെന്നതാണ്പ്രധാനനേട്ടം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായാൽ വീണ്ടും ഉടനെതന്നെ ഇൗ വിഭാഗം മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് പത്ത്-പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രോഗിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും; മണിക്കൂറുകളോളം മരുന്നിന്റെ പ്രവ൪ത്തനം നീണ്ടുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. അസുഖലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉടനെതന്നെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണിവ എന്ന് മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ. സാല്ബ്യുട്ടമോളോ(Salbutamol), ടെ൪ബ്യുറ്റാലിനോ(Terbutalin) പ്രധാനചേരുവയായുള്ള മരുന്നാണ്ഇൗ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. അസ്താലി൯(asthalin), സാല്ബയ൪(salbair), ബിക്രാനിൽ(bricanyl), അസ്താകൈണ്ട്(asthakind), വെ൯ട്രോലി൯(ventrolin), എന്നീ ബ്രാ൯ഡ് പേരുകളിൽ ഇവ ലഭ്യമാണ്‍.

ലക്ഷണങ്ങളെ തടയുന്നവ (preventer medicines)

ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള നീ൪വീക്കത്തെ കുറക്കുന്നതുവഴി, ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായ പുറത്തുനിന്നുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള അതിന്റെ വ൪ധിതമായ പ്രതികരണത്തെ അമ൪ത്തിവക്കാ൯ ഇവക്കു കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കുറച്ചുമാസങ്ങളോളം തുട൪ച്ചയായി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ നി൪ദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും മരുന്ന് നി൪ത്തുകയുമരുത്.

ഇവ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്.

ബെക്ലോമെതസോണോ(Beclomethasone), ബ്യൂഡിസോണൈഡോ(Budesonide) പ്രധാനചേരുവയായുള്ള മരുന്നുകളാണ്ഒന്നാമത്തേത്. ബെക്ലേറ്റ്(Beclate), ബ്യൂഡികോ൪ട്ട്(Budecort),ബ്യുഡെസ്(budez), പൾമികോ൪ട്ട്(pulmicort), ഫ്ലോഹേല്‍(flohale), എന്നീ ബ്രാ൯ഡ് പേരുകളില്മാ൪ക്കറ്റിൽ ഇവ ലഭ്യമാണ്‍.

സോഡിയം ക്രോമോഗ്ലൈക്കേറ്റ് (sodium cromoglycate) പ്രധാനചേരുവയായുള്ളതാണ്രണ്ടാമത്തേത്.ഇഫിറാൽ (Ifiral), ഫിണ്ടാൽ (fintal), ക്രോമാൽ (cromal) എന്നീ ബ്രാ൯ഡ് പേരുകളാണ്പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്.

പ്രതിരോധമരുന്ന്‍ എപ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം?

അസുഖലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പൊഴും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാ൯ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്‍. പക്ഷെ, പ്രതിരോധമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇടക്കിടക്ക് വലിവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുവാ൯ രോഗിയെ സഹായിക്കുക എന്നാതാണ്പ്രതിരോധമരുന്നിന്റെ ദൌത്യം.